Egzamin maturalny 2021

Kalendarz egzaminu maturalnego w terminie głównym

Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 wtorek język polski - pp ① język łaciński i kultura antyczna – pr ①
5 środa matematyka – pp historia muzyki – pr
6 czwartek język angielski – pp historia sztuki – pr
7 piątek język angielski – pr
język angielski - dj ①
filozofia – pr
8, 9 - sobota, niedziela
10 poniedziałek język polski – pr język łemkowski – pr
język kaszubski – pr
11 wtorek matematyka – pr wiedza o społeczeństwie – pr
12 środa biologia – pr język francuski – pr
język francuski - dj
13 czwartek geografia – pr język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
14 piątek chemia – pr język niemiecki – pr
język niemiecki - dj
15, 16 - sobota, niedziela
17 poniedziałek historia – pr język rosyjski – pr
język rosyjski - dj
18 wtorek fizyka – pr język hiszpański – pr
język hiszpański - dj
19 środa informatyka – pr język włoski – pr
język włoski - dj
20 czwartek języki mniejszości narodowych – pp
języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)②
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)②
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)②
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)②
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)②
godz. 16:55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)②
① pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny

② Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.
Część ustna egzaminu maturalnego
od 7 do 20 maja
(oprócz 9 maja i 16 maja)
język polski
języki mniejszości narodowych
języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski
Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 5 lipca 2021 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 5 lipca 2021 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 5 lipca 2021 r.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

1 Część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), godz. 14.00
2 Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne - – 23–24 sierpnia 2021 r.
Matura poprawkowa jest dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 10 sierpnia 2021 r.


Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 10 września 2021 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w terminie poprawkowym: 10 września 2021 r.

Opracowane na podstawie komunikatu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Zobacz także: ferie zimowe 2021, kalendarz na rok szkolny 2020/2021

Nietypowe