Zero dla Dyskryminacji

W roku 2024 Zero dla Dyskryminacji przypada na 1 marca (piątek)

Dzień Bez Dyskryminacji to coroczne obchody obchodzone 1 marca, mające na celu promowanie równości i podniesienie świadomości na temat dyskryminacji i uprzedzeń. Dzień ten został po raz pierwszy obchodzony przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 2014 roku i ma na celu zachęcanie ludzi do przyjmowania różnorodności i odrzucenia dyskryminacji we wszystkich jej formach.

ONZ stwierdza, że dyskryminacja jest naruszeniem praw człowieka i przeszkodą w osiąganiu postępu społecznego, ekonomicznego i politycznego w społecznościach i społeczeństwach. Dyskryminacja może przybierać wiele form, w tym dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, religię, niepełnosprawność i wiek, wśród innych.

W Dniu Bez Dyskryminacji zachęca się ludzi do promowania i świętowania różnorodności, tolerancji i integracji w swoich społecznościach oraz do podejmowania działań mających na celu zapobieganie dyskryminacji. Może to obejmować organizowanie wydarzeń i działań promujących zrozumienie i szacunek dla różnorodności, wyrażanie sprzeciwu wobec praktyk dyskryminacyjnych oraz wsparcie organizacji, które działają na rzecz eliminacji dyskryminacji.

Ogólnie rzecz biorąc, Dzień Bez Dyskryminacji służy jako przypomnienie o znaczeniu szacunku i doceniania różnorodności jednostek i społeczności oraz potrzebie pracy razem w celu budowania bardziej zintegrowanego i sprawiedliwego świata.