Święto Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej

W roku 2024 Święto Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej przypada na 30 czerwca (niedziela)

Do święta pozostało jeszcze 5 dni.

Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej powstało w 2010 roku. To bardzo ważna jednostka, która przeznaczona jest do działań w zakresie zarządzania kryzysowego.

Warto przytoczyć czym jest zarządzanie kryzysowe, zgodnie z art. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym

„Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, polegająca na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.”

Jednym słowem, Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej ma nas chronić przed zagrożeniami. Można do nich zaliczyć szereg zdarzeń, w tym katastrofy naturalne (powodzie, silne wiatry, epidemie), katastrofy techniczne(pożary, katastrofy komunikacyjne, katastrofy budowlane) czy akty terroru.

Sama ustawa o zarządzaniu kryzysowym, uchwalona 26 kwietnia 2007 roku, była odpowiedzią rządu na tragiczne skutki powodzi w 1997 roku. Brak stosownego dokumentu, który określał by zadania i kompetencje poszczególnych jednostek i organów rządowych, wprowadził chaos i bezradność w starciu z żywiołem.

Centrum Zarządzania Kryzysowego MON rozpoczęło swoją działalność 1 stycznia 2011 roku. Przejęło prawa i obowiązki Dyżurnej Służby Operacyjnej Sił Zbrojnych RP. Do podstawowych zadań CZK MON należy planowanie i koordynowanie użycia wojska w sytuacjach kryzysowych oraz wymiana informacji z podobnymi komórkami organizacyjnymi w państwach UE i NATO. Ważnym aspektem jest oczywiście działalność szkoleniowa.

Święto Centrum Zarządzania Kryzysowego MON jest okazją do uhonorowania najlepszych żołnierzy. W tym celu zaprojektowano specjalną odznakę - wykonana ją na planie krzyża maltańskiego, jego centralną część zajmuje stalowy, oksydowany orzeł Ministerstwa Obrony Narodowej ze złotą koroną.