Kalendarz wyborczy wyborów parlamentarnych 2015

  |  
Do wyborów parlamentarnych pozostało jeszcze 21 dni.

Wybory parlamentarne

Wybory parlamentarne to głosowane, które prowadzi do wyboru przedstawicieli Sejmu (460 posłów) oraz Senatu (100 senatorów). Wybory parlamentarne odbywają się w Polsce co 4 lata i zgodnie z art. 98 Konstytucji RP kadencja sejmu i senatu trwa również 4 lata. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku określa zasady oraz tryb przeprowadzania wyborów, zaś Państwowa Komisja Wyborcza jest organem nadzorującym przebieg głosowania.

Wybory do Sejmu i Senatu

Według zapisu konstytucji to prezydent wyznacza kolejny termin wyborów, jednakże nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Określony termin musi przypaść w ciągu 30 dni od zakończenia kadencji dotychczasowych organów parlamentarnych.

Kandydaci do Sejmu i Senatu muszą spełniać określone wymagania. Przede wszystkim muszą posiadać obywatelstwo polskie i nie może na nich ciążyć prawomocny wyrok sądu na karę pozbawiania wolności za przestępstwo umyślnie ścigane z tytułu oskarżenia publicznego oraz nie mogą zostać pozbawieni praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. Kandydat do Sejmu musi mieć najpóźniej w dniu głosowania ukończone 21 lat, zaś w przypadku przedstawicieli do Senatu – 30 lat. Również stanowisko posła nie może objąć osoba, wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Mandat posła nie może zostać łączony ze sprawowanym stanowiskiem: Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, członka Rady Polityki Pieniężnej, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ambasadora, osoby zatrudnionej w Kancelarii Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta RP, sędziego, prokuratora, urzędnika służby cywilnej, żołnierza w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusza policji.

Kandydaci na listach wyborczych

Każdy kandydat do Sejmu musi zostać zgłoszony przez komitet wyborczy. Komitet ma prawo do zgłoszenia w każdym okręgu wyborczym tylko jednej listy przedstawicieli na posłów. Liczba kandydatów na danej liście nie może być mniejsza, niż liczba posłów wybieranych w tym okręgu oraz większa niż dwukrotność tej liczby. Według określonych zasad, liczba kobiet nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich kandydatów. Podobne proporcje dotyczą również mężczyzn, kandydujących w wyborach parlamentarnych.

Frekwencja

Według komunikatu Polskiej Komisji Wyborczej w wyborach parlamentarnych z 2011 roku wzięło udział 48,92% osób uprawnionych do głosowania. Liczba kart ważnych wynosiła 15 050 027, zaś liczba głosów nieważnych - 14 369 503. Największa frekwencja w wyborach parlamentarnych miała miejsce w 1989 roku i wynosiła 62,70% (25, 31% w drugiej turze), zaś najmniejsza w 2005 roku i wyniosła w skali kraju 40,57%.

Niniejszy kalendarz powstał na podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015
Kalendarz wyborczy dla wyborów do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do senatu Rzeczypospolitej Polskeij w dniu 25 października 2015 r.
Termin wykonania czynności wyborczych *) Treść czynności wyborczych
do dnia 5 września 2015 r. zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej
 • przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego
 • przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
do dnia 7 września 2015.r
 • powołanie okręgowych komisji wyborczych
do dnia 15 września 2015 r. do godz 24:00
 • zgłaszanie listy kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania
do dnia 20 września 2015 r.
 • utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie granic, siedzib i numerów
do dnia 25 września 2015 r.
 • podanie do wiadmości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komicji wyborczych dostosowanych do potrzev osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
 • zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich
do dnia 2 października 2015 r.
 • zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych
do dnia 4 października 2015 r.
 • powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obowodowych komisji wyborczych
 • podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obowodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji, w tym o siedzibach obwodowych komisji właściwych dla głosowania korespondencyjnego
 • sporządzanie spisów wyborców przez gminy
od dnia 4 października 2015 r. do dnia 11 października 2015 r.
 • składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnieży zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownikó odbywających zasadniczą służbę wojskową w obrnie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjiantów z jednostek skorzarowanych , funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę
do dnia 10 października 2015 r.
 • zgłaszanie konsulowi zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą
 • zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładke na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a
od dnia 10 października 2015 r. do dnia 23 października 2015 r. do godziny 24:00
 • nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze
do dnia 15 paździenika 2015 r.
 • podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatów na senatorów
do dnia 16 paździenika 2015 r.
 • składanie wniosków o dopisanie do spisów wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
 • składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przkroczenia progu wyborczego
do dnia 22 października 2015 r.
 • zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
 • zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach
w dniu 23 paździenika 2015 r. o godz. 24:00
 • zakończenie kampani wyborczej
w dniu 25 października 2015 r. godz. 7:00-21:00
 • głosowanie

Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jezeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin oraz konsulatów.

© Copyright 2011-2019 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności witryny. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.